HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1-BLV

Bông lúa vàng

Thí sinh 108 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 108 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN - MÃ SỐ 108

Thí sinh 144 và Thí sinh 135 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 144 và Thí sinh 135 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THANH PHƯỜNG - MÃ SỐ 144 và VÕ THỊ HƯỜNG - MÃ SỐ 135

Thí sinh 114 và Thí sinh 139 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 114 và Thí sinh 139 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: ĐỖ CHÍ NGUYỆN - MÃ SỐ 114 và TRẦN THỊ MỸ DUNG - MÃ SỐ 139

Thí sinh 103 và Thí sinh 110 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 103 và Thí sinh 110 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: LÊ THỊ TRÀ MY - MÃ SỐ 103 và VÕ PHƯƠNG ĐỆ - MÃ SỐ 110

Thí sinh 144 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 144 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THANH PHƯỜNG - MÃ SỐ 144

Thí sinh 110 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 110 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: VÕ PHƯƠNG ĐỆ - MÃ SỐ 110

Thí sinh 139 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 139 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: TRẦN THỊ MỸ DUNG - MÃ SỐ 139

Thí sinh 135 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 135 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 3/11/2018 của thí sinh: VÕ THỊ HƯỜNG - MÃ SỐ 135