HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1-BLV

Bông lúa vàng

Thí sinh 105 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 105 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: THANH THỦY - MÃ SỐ 105

Thí sinh 166 và Thí sinh 137 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 166 và Thí sinh 137 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: TRẦN THỊ KHÉO - MÃ SỐ 166 và DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO - MÃ SỐ 137

Thí sinh 109 và Thí sinh 108 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 109 và Thí sinh 108 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THANH VINH - MÃ SỐ 109 và NGUYỄN THỊ NGỌC TRUYỀN - MÃ SỐ 108

Thí sinh 176 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 176 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG - MÃ SỐ 176

Thí sinh 166 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 166 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: TRẦN THỊ KHÉO - MÃ SỐ 166

Thí sinh 145 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 145 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: TRƯƠNG MINH THUẬN - MÃ SỐ 145

Thí sinh 137 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 137 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO - MÃ SỐ 137

Thí sinh 109 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 109 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 10/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THANH VINH - MÃ SỐ 109