HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Banner1-BLV

Bông lúa vàng

Thí sinh 142 - Vòng Lúa Vàng

Thí sinh 142 - Vòng Lúa Vàng

Phần trình diễn Vòng Lúa Vàng - ngày 1/12/2018 của thí sinh: VÕ VĂN TÍ - MÃ SỐ 142 * Phụ diễn: Ngọc Thảo - Tuyết Mai

Thí sinh 148 và Thí sinh 123 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 148 và Thí sinh 123 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ HÀN NY - MÃ SỐ 148 VÀ PHAN VĂN NHÂN - MÃ SỐ 123

Thí sinh 130 và Thí sinh 142 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 130 và Thí sinh 142 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH - MÃ SỐ 130 VÀ VÕ VĂN TÍ - MÃ SỐ 142

Thí sinh 105 và Thí sinh 115 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 105 và Thí sinh 115 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: THANH THỦY - MÃ SỐ 105 VÀ TRẦN CHIẾN LŨY - MÃ SỐ 115

Thí sinh 142 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 142 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: VÕ VĂN TÍ - MÃ SỐ 142

Thí sinh 130 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 130 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH - MÃ SỐ 130

Thí sinh 123 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 123 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: PHAN VĂN NHÂN - MÃ SỐ 123

Thí sinh 115 - Vòng Trổ Đòng

Thí sinh 115 - Vòng Trổ Đòng

Phần trình diễn "Vòng Trổ Đòng" 17/11/2018 của thí sinh: TRẦN CHIẾN LŨY - MÃ SỐ 115